KUSHTET E PERGJITHSHME

Kjo kontrate lidhet me vullnetin e lire dhe te plote  te paleve per te percaktuar kushtet per te drejtat dhe detyrimet e paleve dhe  menyrat e zbatimit te tyre.

Neni 1
OBJEKTI I KONTRATES

ObObjekti i  kesaj kontrate eshte ofrimi i te gjithe sherbimeve, shitjes se paketave turistike dhe hoteleve nga agjensia turistike partnere.

Neni 2
MENYRA E BASHKEPUNIMIT

Mundesite e bashkepunimit si agjensi partnere jane:
1) Duke rezervur online ne sistemin www.atvb2b.com
2) Duke derguar nje kerkese ne adresen e emailit info@albaniatravelvoyage.com
3) Duke na shkruar ne faqen tone ne skype Albania Travel & Voyage.

Neni 3
CMIMET

Cmimi i sherbimit eshte i percaktuar nga ATV dhe agjensia partnere nuk gezon te drejten e ndryshimit te tij.

Neni 4
MENYRA E PAGESES

Per te gjithe sherbimet qe agjensia partnere rezervon i duhet te kryeje brenda 72 oresh pagesen e plote kur rezervimieshte me afat deri ne 5 dite nga momenti i nisjes. Dhe brenda 24 oresh kur eshte deri ne 4 dite nga momenti i nisjes. Ne te kundert rezervimi i agjensise do te jete ne statusin “I pakonfirmuar”.  Per sherbimet qe do ti ofrohen agjencia mund te vendose te paguaje ne nje nga menyrat e meposhtme:
a) Pagese me para ne dore
b) Pagese me transferte bankare

Ne rastin kur pagesa procedohet ne dore, agjensise partnere do i leshohet Fatura e TVSH shoqeruar me Kuponin e Kases.
Ne rastin kur pagesa procedohet transferte bankare, me pare do i leshohet fatura e TVSH e domosdoshme per tu paraqitur ne banke.

Neni 5
DETYRIMET E PRENOTIMEVE DHE PENALITETET NDAJ AGJENSISE PARTNERE

Prenotimi do behet nga agjensia partnere ne sistemin www.atvb2b.com. ATV ju njeh me poshte me kushtet e pergjithshme te blerjes se tyre e te penaliteteve ne rast anullimi.
Anullimi deri ne 5-dite kalendarike para nisjes. Agjensia partnere ka per detyre te paguaje te gjitha kostot e paketen turistike/hotelit per kete anullim.
Anullimi 5 dite kalendarike deri diten e nisjes i jep te drejten agjensise partnere te mbaje 100% te vleres totale te Paketes. Per kancelim te paketes ne dite me heret se para 5 diteve nga data e nisjes, dergohet email ne hotel dhe brenda 72 oresh do meret konfirmimi per rimbursim sipas politikave te hotelit.
Operatori Organizues ka te drejte te lajmeroje agjensine partnere per anullimin e udhetimit nga 7 deri ne 2 dite para nisjes duke i kthyer te gjithe pagesen e bere gjate rezervimit. Numri minimal i personave qe udhetimi te realziohet eshte 18 persona. Nevoja per kancelim mund te vije per shkaqe te ndryshme madhore, shkaqe natyrore, shpallje gjendje lufte, overbooking nga hoteli, falimentim i agjentit, mos plotesimi minimum i pjesemarrjes 20 persona. ATV pas njoftimit per kancelim ka detyrimin qe brenda 24 oreve te bejme mbrapsht kthimin e plote te pageses se proceduar nga agjenti partner.

NENI 6
NDRYSHIME NGA ATV

Kerkesat per rimbursim do te konsiderohen ne perputhje me politikat e anulimit te vendosura nga ATV.
Ne rast se pas nisjes ATV nuk mund te ofroje, per cfaredo lloj arsyeje (pavaresisht rrethanave qe varen nga konsumatori) nje pjese te rendesishme te sherbimit qe perfshihet ne kontrate, zgjidhje alternative duhet t’i ofrohen agjensise partnere pa pagese shtese. Nese vlera e sherbimit te ofruar eshte me e ulet se vlera e sherbimit te parashikuar, ndryshimi midis tyre do te rimbursohet.Nese nuk eshte e mundur nje zgjidhje alternative ose nese zgjidhja e ofruar nga ATV eshte refuzuar nga agjensia partnere per arsye serioze dhe te justikueshme, ATV do te rimbursohet vetem per ate pjese te sherbimit te munguar.

Neni 7
TRANSFERIMI I REZERVIMIT

Çdo kerkese e agjencise partnere  lidhur me rezervimet e saj do te merret menjehere ne konsiderate nga ATV. Zgjidhja e kerkeses do te jete gjithmone ne perputhje me te drejtat dhe detyrimet e paleve brenda kesaj marreveshjeje.  Kerkesat per ndryshim ne rezervim duhet te kryhen brenda afateve dhe detyrimeve te vendosura nga furnitori ne momentin e rezervimit. Per cdo ndyshim pas ketij afati do te aplikohen tarifat shtese ne varesi te politikave te ndryshimeve te percaktuara ne sistem.

Neni 8
ANKESA DHE AKUZA

Cdo ekzekutim i pasuksesshem i kontrates duhet te njoftohet nga agjensia partnere apo ATV ne ate moment qe ndodh. Ne kete menyre, ATV mund te gjeje menjehere nje kompensim per te. Agjensia Partnere mund te beje nje ankese duke i derguar nje leter ose email, brenda 10 dite pune nga data e kthimit ne vendin e nisjes. Nese ankesa behet ne vendin e ekzekutimit te sherbimeve turistike, ATV duhet te ndihmoj konsumatorin ne menyre qe te gjej nje zgjidhje optimale. Ne te njejten menyre, edhe nese ankesa eshte raportuar ne fund te sherbimit, ATV duhet te ofroje dhe te garantoje gjithsesi nje pergjigje te arsyeshme ndaj kerkeses se agjensise partnere.

Neni 9
HYRJA NE FUQI

Kjo kontrate hyn ne fuqi ne momentin e login in te agjensise partnere ne sistemin www.atvb2b.com dhe te plotesimit te gjithe dokumentacionit mbeshtetes te kerkuar nga operatori turistik dhe, ka nje afat te papercaktuar. Kontrata eshte me afat te papercaktuar, dhe me pelqimin e paleve. Palet ne marreveshje bien dakord te plotesojne kushte dhe detyrimet e nenshkruara.

Neni 10
ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE

Te gjitha mosmarreveshjet mes paleve lidhur me sa eshte rene dakord, nese nuk zgjidhen mes paleve, do te shqyrtohen sipas legjislacionit shqiptar ne gjykatat shqiptare.

Albania Travel & Voyage
Edvin DUSHA

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements